Kurs i Digilär och Digital – Följ upp, kommentera och bedöm elevernas arbete

 • I dina kurser för Digilär- och Digitalprodukter finns verktyget Uppföljning. Det är här du som lärare kan överblicka, kommentera och bedöma elevernas inlämnade svar på olika sorters uppgifter. 

  Du kan välja om du vill följa upp hela elevgruppens arbete eller en elev i taget, och du växlar smidigt mellan vyerna. Du kan också välja om du vill granska uppgifter i enskilda uppdrag, inlämningsuppgifter, elevernas kommentarer eller ett specifikt innehåll i sin helhet. 

  Med funktionen Jämför kan du se vilka elever som ännu inte lämnat in och när alla har lämnat in så presenteras elevernas resultat i en tydlig översikt.

  Notera att det är du som lärare som avgör i hur stor utsträckning du använder verktyget Uppföljning. Verktyget ger dig möjligheter men är inte tvingande. Vi ger dig möjligheten att se elevernas svar, skicka kommentarer samt markera om mål uppnåtts eller ej. Du kan, om du vill, använda verktyget för att skriva såväl feedback som omdöme/bedömning av elevernas svar på uppgifter. Om du inte vill kommunicera t.ex. betygsliknande omdömen till eleverna i verktyget kan du välja att bara markera en uppgift som granskad eller ge en allmän kommentar med feedback. Du kan förstås också välja att inte markera eller kommentera alls. 

  Så här gör du när du följer upp elevernas arbete i en kurs:

  1. Gå in i kursen* för den aktuella elevgruppen och ämnet som du vill kontrollera.
  2. Tryck på Uppföljning i kursmenyn.
  3. Välj den del som du vill arbeta i (uppdrag, inlämningsuppgifter, alla uppgifter, en enskild elev eller elevernas kommentarer) och sätt igång.

  Uppföljning.JPG

  *För att kunna följa upp elevernas svar på uppgifter behöver du först ha skapat en kurs i en Digilär- eller Digitalprodukt. I en kurs väljer du ut en eller flera produkter och du väljer vilka elever som ska ingå i kursen. Efter det kan du se dessa elevers svar på uppgifter i de utvalda läromedlen. Du väljer själv hur du vill lägga upp dina kurser men vårt tips är att en kurs ska spegla hur det ser ut i en undervisningssituation. Är kursen för klass 7A i ämnet svenska så ska den bestå av eleverna i klass 7A och läromedlet i svenska. Har du för många elever eller för många produkter i en och samma kurs kan det bli svårt att få en bra överblick.

  Olika delar i Uppföljning

  Uppföljningsfunktionen är uppdelad i olika delar för att du lätt ska kunna hitta rätt uppgifter och elever. Du kan växla mellan delarna på översiktssidan i Uppföljning. Här nedan förklarar vi hur varje del fungerar och hur de kan användas.

  Resultat i uppdrag (Uppdrag)

  Den här delen använder du när du vill se elevernas svar och resultat på alla uppgifter och övningar som ingår i ett enskilt uppdrag. Du kan välja att granska hela elevgruppen eller en enskild elev.

  Uppföljning_uppdrag.JPG

  Du kan också klicka dig till Uppföljning direkt från uppdraget.

  Uppföljning_direkt_uppdrag.JPG

  Alla uppgifter och övningar (Allt innehåll)

  Den här delen använder du när du vill få en total överblick. Här ser du alla svar från alla elever som ingår i kursen och du kan bläddra ner i hela strukturen för det eller de produkter som finns i kursen. Listan visar var eleverna har varit och arbetat i materialet genom att dessa delar markeras med blå färg i rubriken och görs klickbara. När du klickar på någon del fälls strukturen under den ut och du kan ta dig ner till den del där du vill se elevernas svar. 

  Det finns olika vyer för uppgifter, diagnoser och dina egna läraruppgifter. Du väljer vilken del du vill titta på genom att markera den:

  • Uppgifter – visar elevens inlämnade svar på inlämningsuppgifter och instuderingsfrågor samt deras resultat och svar på självrättande övningar.
  • Diagnoser – visar elevernas resultat på diagnoser som finns i läromedlet (observera att inte alla produkter innehåller diagnoser).
  • Läraruppgifter – visar elevernas inlämnade svar på dina egna uppgifter, d.v.s. uppgifter som du som lärare själv kan skapa i läromedlets olika delar (observera att det endast kan finnas elevsvar här om du har valt att lägga till någon egen läraruppgift i läromedlen som ingår i kursen).

  Uppföljning_allt.JPG

  När du har tagit dig till de uppgifter som du vill titta på kan du göra följande val:

  • För en hel samling uppgifter: Tryck på Jämför för att få en översiktsvy över hela elevgruppens resultat och status i den aktuella samlingen. Härifrån kan du sedan gå vidare till en enskild uppgift för att se elevernas enskilda svar på den.
  • För enskilda uppgifter: Tryck på uppgiftens titel för att kunna se enskilda elevers svar och bläddra mellan svar från de elever som finns i kursens elevgrupp.

  Granska_jämför.JPG

  När du är inne och tittar på uppgifter som eleverna gjort kan du välja mellan två olika listvyer: 

  • Uppgifter – granska en specifik uppgift och växla mellan alla elevers svar på den.
  • Elever – granska en specifik elev och växla mellan alla uppgiftssvar som hen har lämnat in i uppgiftssamlingen.

  Granska_vy_elev_uppg.JPG

  När du är inne och tittar på elevsvar i en enskild uppgift kan du göra flera saker:

  • Skriv en kommentar med feedback och, om du vill, bedömning till eleven via Kommentarer, fliken Kommentera. Eleven kommer att se alla dina kommentarer via sin Logg.
  • Skriv en egen notering (som bara du ser) via Kommentarer, fliken Egen notering.
  • Vid självrättande övningar: Se vad eleven har svarat och om hen har fått rätt eller fel.
  • Vid inlämningsuppgifter och frågor med fritextsvar: Markera status på uppgift, du kan välja mellan Mål ej uppnått, Mål uppnått eller Granskad.
  • Se hur många gånger eleven har lämnat in sitt svar via Version och växla mellan de olika svaren (om eleven har lämnat in mer än en gång). Versionsinformationen hittar du längst ned när du granskar uppgiften eller via Kommentarer.
  • Se lösningsförslag eller facit (om det finns) via symbolen som ser ut som en nyckel.
  • Gå till uppgiften där den finns i produkten via Gå till uppgiften. Du lämnar då uppföljningsläget.
  • Gå tillbaka till vyn Allt innehåll genom att stänga med krysset uppe till höger på sidan.

  Granska_kommentar_etc.JPG

  På bilden visas hur en enskild instuderingsuppgift granskas i vyn Uppgifter, inklusive kommentarer, status/bedömning och versionsnummer. Via flikarna längst upp kan läraren växla mellan Uppgifter, Elever och Jämför. 

  Inkorg för inlämningsuppgifter (Nytt)

  Den här delen använder du om du snabbt vill se de nya elevsvar som kommit in sedan du senast tittade på elevernas svar på inlämningsuppgifter. Här får du se en lista över alla ännu ej granskade svar på inlämningsuppgifter

  Du väljer om du vill titta på nya svar på Uppgifter eller nya svar på dina egna Läraruppgifter.

  OBS! I delen Nytt visas inte elevernas svar på självrättande övningar och instuderingsfrågor med facit, eftersom dessa är tänkta att fungera som självstudieuppgifter där eleverna på egen hand testar sin förståelse, och därför oftast inte behöver granskas och kommenteras. Vill du granska elevernas svar på självrättande övningar och instuderingsfrågor går du till översikten Allt innehåll.

  Uppgiftssvaren finns kvar i Nytt tills du har markerat dem som granskade. När du har granskat dem kommer de att försvinna från Nytt (men kan dyka upp igen om eleven gör en andra version och lämnar in en gång till). Om du vill gå tillbaka och se ett uppgiftssvar som du redan har granskat så går du till översikten Allt innehåll. Där hittar du alltid alla elevsvar, nya som gamla. 

  Nytt kan du göra en mer avancerad filtrering, genom att klicka på Visa filter. Där kan du filtrera elevers uppgiftssvar i enskilda produkter, arbetsområden, innehåll o.s.v. 

  För att se svaren på en uppgift klickar du på rubriken. Du kan sedan göra samma saker som när du granskar en uppgift i Allt innehåll enligt beskrivningen ovan.

  Uppföljning_nytt.JPG

  Följ en enskild elev (Elever)

  Den här delen använder du om du vill få en överblick över och följa upp en specifik elevs resultat och uppgiftssvar. Här visas en lista över vad den valda eleven har gjort i kronologisk ordning (det som gjordes senast visas överst i listan). Här inkluderas alla typer av uppgifter och svar från dina elever.

  Du väljer om du vill titta på elevens svar på Uppgifter (från produkten), Diagnoser (från produkten) eller dina egna Läraruppgifter.

  Här kan du göra en mer avancerad filtrering, genom att klicka på Visa filter. Där kan du filtrera elevens uppgiftssvar i enskilda produkter, arbetsområden, kapitel o.s.v. Du kan dessutom välja att filtrera fram uppgifter utifrån det du och eleven har gjort med uppgiften, du kan t.ex. välja att ta fram alla uppgifter med olika status: Påbörjade, Kommenterade, Inlämnade, Granskade, eller markerade med Mål uppnått, Mål ej uppnått, Rätt svar eller Fel svar.

  För att granska svaren på en uppgift klickar du på rubriken. Du kan sedan göra samma saker som när du granskar en uppgift i Allt innehåll enligt beskrivningen ovan. 

  Uppföljning_elev.JPG

  Elevernas kommentarer (Kommentarer)

  Kommentarsfunktionen används i första hand av lärare som skriver kommentarer till sina elever. Men eleverna kan också svara på lärarens kommentarer genom Kommentarer. Den här delen använder du om du vill se alla elevkommentarer till olika uppgifter.

  Du kan se alla elevers kommentarer samlat, eller välja ut enskilda elever och få fram just deras kommentarer.

  Klicka på uppgiftens titel för att se elevens svar på kommentarer till uppgiften. Du kan svara på elevens kommentar med en egen kommentar direkt när du tittar på elevkommentaren. 

  Uppföljning_kommentar.JPG

  Notera! Eleverna kan på samma sätt få en översikt över dina kommentarer till respektive uppgift. Det gör de under Mina resultat i kursmenyn. De kan där enkelt filtrera fram uppgifter där det finns kommentarer. En elev kan också alltid se dina lärarkommentarer till uppgiften när hen är inne på uppgiften i läromedlet.

  Kommentar_elevvy.JPG

 • Fick du svar på din fråga?