Så fungerar Digilär och Digital – Arbetsflöde

 • I ett arbetsflöde i Digilär- och Digitalprodukter lotsas du igenom en färdig arbetsgång uppbyggd i steg. Här finns texter, bilder, filmer, uppgifter och övningar varvade och utlagda i precis den ordning som det är tänkt att en elev ska gå igenom och arbeta med innehållet. Till texten finns det olika möjligheter att stötta läsning och förståelse, till exempel genom att anpassa storlek, typsnitt, färger med mera, slå upp ordförklaringar och fördjupningar eller testa sin läsförståelse med frågor och övningar*.

  *Notera att det finns olika typer av innehåll beroende på ämnets och arbetsflödets behov.

  Omslag

  När du klickar på ett arbetsflöde kommer du alltid till en omslagssida. Där får du en överblick över innehållet i arbetsflödet och du kan läsa mer detaljer om det genom att trycka på knappen med de 3 prickarna (där finns t.ex. information om författare, omfång, källhänvisning m.m.). Här hittar du också lärarhandledning (beroende på om dessa delar finns till arbetsflödet).

  Klicka på Starta om du sätta igång arbetet och komma in på första steget, klicka på Lyssna om du vill starta uppläsningen av texten i första steget.

  Digilär_Arbetsflöde_omslag.PNG

  Inne i arbetsflödet

  När du har klickat dig vidare och in i arbetsflödet når du de olika stegen. Här ska innehållet, d.v.s. text, bilder, filmer, övningar och uppgifter, vara i fokus. Därför har vi skalat av vyn och fällt in menyer och knappar i största möjliga mån och på det sättet skapat ett fokusläge för arbetet.

  Digilär_Arbetsflöde_exempel.PNG

  Genom de få knappar som finns får du tillgång till extra funktionalitet och innehåll:

  Lässtöd och anpassning

  Längst upp till vänster finns knappen Lyssna. Genom att trycka på den kan du när som helst sätta igång uppläsning av texten. Tryck på valfritt textstycke för att starta och pausa. Uppläsning fungerar på arbetsflödets huvudtext men även på andra delar som t.ex. texten i frågor, uppgifter, ordförklaringar och fördjupningar.

  Längst upp till vänster finns också knappen Anpassa. Genom att trycka på den får du möjlighet att ställa in olika funktioner för extra lässtöd:

  • Du kan välja Textstorlek och Typsnitt, utifrån dina behov och vad som passar din skärm bäst. Personer med dyslexi kan välja typsnittet Dyslexie, som är särskilt utvecklat för dem.
  • Du kan genom att välja Färgtema få olika kontrast och bakgrundsfärg till texten. Bra för elever med lässvårigheter men också bra för den som sitter i ett mörkt rum och läser (välj då Mörkt färgtema för att få behagligare ljus från skärmen).
  • Du kan ställa in hur Färgmarkeringar i texten ska visas – med inställningen Diskret syns de knappt alls, medan Helfärgade gör dem extra tydliga. Den pedagogiska tanken bakom detta är att färgmarkeringar kan störa elever som har svårt att koncentrera sig när de läser längre texter.
  • Du kan välja en Läslinjal som är utvecklad för dem som har behov av extra stort lässtöd och behöver se en rad eller ett stycke text i taget.
  • Du kan välja Endast text för att gömma bilder, filmer och andra visuella komponenter. Bra för elever som behöver fokusera på att avkoda text för sig och bild för sig.

  Under knappen Anpassa kan du också göra särskilda inställningar för uppläsningen, till exempel ändra hastighet och röst samt bestämma om det alltid ska vara talsyntes. Uppläsningsfunktionen väljer annars automatiskt inläst tal framför talsyntes. Om du har behov av att alltid använda talsyntes, som ger markering ord för ord, ställer du in det under Anpassa – Uppläsning.

  Navigering och överblick

  Längst ner i skärmen finns arbetsflödets Steg. Med hjälp av dem ser du var i flödet du befinner dig och du kan navigera mellan dem. De är numrerade för att det tydligt ska framgå att de är tänkta att genomföras i den ordning som de är utlagda. I varje steg ska du gå igenom det innehåll som finns.

  Notera att du alltid kan se innehållsförteckningen och navigera i hela läromedlets innehåll med hjälp av knappen med de tre vågräta linjerna och förstoringsglaset som finns allra längst upp till vänster i toppmenyn. I toppmenyn ser du dessutom var i läromedlet du befinner dig genom att aktuellt läromedel, arbetsområde och kapitel visas. Där finns också sökfunktionen. Du hittar den i toppmenyns innehållsförteckning. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter nyckelord och du får upp träffar från det aktuella läromedlet.

  Ordförklaringar och fördjupningar

  I arbetsflödestexten kan det finnas gula ordförklaringar som du kan trycka på för att få ett ord eller begrepp förklarat eller översatt (om det är ett språkläromedel). Med hjälp av dessa kan du direkt få svåra ord och begrepp förklarade, utan att lämna texten. I ordförklaringsrutan finns en knapp för att lätt och smidigt lägga till ordet i din egen ordlista.

  Det kan också finnas gröna fördjupningar där du kan läsa mer information om till exempel en person eller en händelse. I vissa arbetsflöden finns också fördjupande tips som leder till andra texter inom ämnet eller till externa sidor på Internet (alla länkar är kvalitetsgranskade av våra författare och redaktörer). Bra för den som vill gå längre och lära sig mer.

  Uppgifter, Ordlistor och Anteckningar

  Längst upp till höger i menyn finns Uppgifter, Ordlistor och Anteckningar.

  • Under Uppgifter kan det finnas uppgifter, övningar och frågor som hör till arbetsflödet. Är du lärare kan du själv också skapa egna uppgifter och koppla till ett arbetsflöde. Notera! I arbetsflöden kan uppgifter och övningar också läggas direkt i ett steg. Om du inte hittar några uppgifter under fliken Uppgifter kan du med all säkerhet hitta dem i något eller några av stegen i flödet.
  • Under Ordlistor kan du skapa egna ordlistor med viktiga ord och begrepp från texten. Det går att starta en självrättande träning på orden i listan. Är du lärare kan du dela ordlistan med dina elever. Här finns också eventuella färdiga glos- eller begreppslistor som våra författare har skapat till arbetsflödet.
  • Under Anteckningar kan du göra egna anteckningar till arbetsflödet. Dina anteckningar ser alltid bara du. De sparas till din licens och finns både i ditt arkiv och kopplat till det arbetsflöde där du skrev din anteckning.

  Notera att Uppgifter, Ordlistor och Anteckningar öppnas i en smal vy jämte texten i alla större skärmstorlekar. I en mycket smal skärm (t.ex. mobiltelefon) täcker dock vyn texten. Tryck på Stäng (X) för att återgå till kapitlet. Detta gäller också innehållsförteckningen i toppmenyn.

 • Fick du svar på din fråga?